Práva a povinnosti odborného lesního hospodáře

 1. Dbát řádného hospodaření v lese

  • zabezpečit zpracování lesního hospodářského plánu

  • vypracovat připomínky a požadavky na zpracování LHP, spolupracovat se zpracovatelem LHP, získávat podklady a uplatňovat záměry vlastníka

  • předložit návrh LHP ke schválení

  • vypracovat případné námitky při neschválení LHP

 2. Sledovat dodržení závazných ustanovení LHP - požádat o změnu závazných ustanovení LHP

 3. Soustřeďovat podklady a vést lesní hospodářskou evidenci

  • předávat souhrnné údaje LHP orgány st. Správy lesů

  • poskytovat nezbytné údaje pro inventarizaci lesů

 4. Vyznačit mýtní úmyslné těžby a nahodilé těžby.

 5. Určit čas a způsob provedení výchovných zásahů, provádět instruktáž k jejich vyznačení.

 6. Určit čas a způsob provedení lesní dopravy.

 7. Vypracovat návrhy na uznání výběrových stromů a lesních porostů, semenných sadů a matečnic pro sběr semen, odběr řízků, vést opatření a evidenci s tím spojenou.

 8. Vypracovat návrhy k povolení sběru z neuznaných porostů.

 9. Vypracovat návrhy na povolení dovozu semen a sazenic.

 10. Určit, jaká semena a sazenice je nutno použít při obnově lesa a zalesnění nelesních půd, způsob manipulace s nimi. - vést evidenci o nakládání se semeny a sazenicemi.

 11. Vést evidenci holin, lhůty jejich zalesnění a lhůty zajištění lesních porostů na nich vzniklých a žádat o případné povolení delší než zákonné lhůty.

 12. Určit plochy, dřevinnou skladbu, čas a způsob provedení obnovy lesa a projekty zalesnění nelesních půd.

 13. Dbát ochrany lesa

  • sledovat stav lesa, zjišťovat, evidovat, oznamovat orgánu státní správy lesů a vlastníkovi lesa výskyt a rozsah škodlivých činitelů, škody jimi způsobené,

  • navrhovat opatření a evidovat jejich provedení,

  • vyznačovat zjištěnou kůrovcovou hmotu k asanaci.

 14. Upozorňovat na přednostní provedení těžby nahodilé, oznamovat její provedení orgánu státní správy lesů.

 15. Navrhovat provedení meliorací a hrazení bystřin.

 16. Navrhovat opatření ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a zvláštního určení.

 17. Vypracovat podklady (výpočet, projekty, vyúčtování atd.) pro uplatnění náhrad za poškozování lesa, za jiné újmy, za zvýšené náklady, na státní podpory hospodaření v lesích (dotace) - potvrzovat kvalitu dotovaných prací a jejich soulad s lesním zákonem a lesním hospodářským plánem

 18. Vypracovat stanovisko k požadavku na odnětí pozemků, omezení jejich využívání, na omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, na výjimku ze zákazu činnosti v lesích.

 19. Poskytovat vlastníkovi informace zabezpečující odbornou úroveň hospodaření v lese a to i v předchozích bodech neuvedenou, např. pro nákup strojů, materiálů, přípravků na ochranu rostlin, objednávky spec. lesnických služeb.

 

GALERIE