Co je v lesích zakázáno

 1. V lesích je zakazáno:
  • rušit klid a ticho
  • provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty
  • vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů
  • těžit stromy a keře nebo je poškozovat
  • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
  • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
  • jezdit a stát s motorovými vozidly
  • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
  • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
  • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
  • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • narušovat vodní režim a hrabat stelivo
  • pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty
  • znečišťovat les odpady a odpadky
 2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
 3. Zákazy uvedené v odstavci 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Zákazy uvedené v odstavci 1 písmeno l. až o. se vztahují i na vlastníka lesa nebo nájemce
 4. Vlastník může povolit výjimku ze zákazů v odstavci 1 písmeno a. až k
 5. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat se souhlasem vlastníka na základě oznámení orgánu státní správy lesů
 6. Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly, neplatí pro zaměstnance orgánů státní správy lesů
 7. Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a., h., a j. a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b. a g. se nevztahují na výkon práva myslivosti

Zákon č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)

 

GALERIE