Dotační a poradenská činnost

Nabízím všem vlastníkům lesních pozemků, ale taky těm, kteří by si chtěli založit les na vlastních nelesních pozemcích vyřízení dotací jak z MZe přes příslušné krajské úřady, tak i z fondů EU.

Ministerské dotace administrované krajskými úřady:  

 •    obnova, zajištění a výchova lesních porostů
 •    ekologické a k přírodě šetrné technologie při soustřeďování dříví

Dotace z fondů EU

Program rozvoje venkova

 • Zalesnění zemědělských půd a následný převod na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
 • Dotace na péči o lesní porost
 • Dotace na omezení zemědělské činnosti vlivem zalesnění pozemku
 • Stavba drátěných a dřevěných oplocenek
 • Nákup lesnické techniky
 • Výstavba lesních cest
 • Hrazení bystřin
 • Stavba retenčních nádrží
 • Obnova potenciálu lesních porostů postižených kalamitou (zalesnění a péče o kulturu)
 • Biokoridory a biopásy
 • Rybníky

Příspěvky na myslivecké hospodaření:

 • Zakládání mysliveckých políček
 • Umístění sklopců a umělých nor
 • Umisťování hnízdních budek pro vodní ptactvo
 • Výcvik národních plemen loveckých psů

Poradenství v lesnictví

 Pěstební činnost: vypracování projektů zalesnění (do 3 ha), úklid klestu po těžbě, zajištění sadebního materálu , zalesňování, vyžínání, stavba oplocenek, prořezávky
Těžební činnost: OLH, vyznačení těžebních zásahů, provedení těžby, soustřěďování a odvoz dříví
Prodej dřevní hmoty: zpeněžení dříví z Vašeho lesa za nejvyšší možnou cenu,  zprostředkování prodeje dříví finálním odběratelům, platba v hotovosti před každým odvozem Vašeho dříví, možnost i předplatby
Vyřizování dotací v oblasti lesnictví

 

GALERIE